REGULAMENT CONCURS MAI 2022

1 – Obiectul
1.1. Scopul Loteriei publicitare („Surprize la Natur all Home”) este promovarea produselor și principiilor Natur all Home în rândul clienților. Participarea la concurs presupune acceptarea integrală a regulilor și condițiilor Loteriei publicitare (descrise mai jos).
1.2. Loteria se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.
1.3. Prin participarea la acest concurs, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament

Art. 2 – Organizatorul I.I. Garda Andrea-Ilona (denumită în continuare „Natur all Home”), cu sediul social în Salonta, str. George Coșbuc, nr. 26A, jud. Bihor, număr de ordine în Registrul Comerţului F5/532/2009, cod de înregistrare fiscală RO25358250, reprezentată legal prin Garda Andrea–Ilona Titular, organizează în România o campanie de promovare de tip loterie publicitară denumită „Surprize la Natur all Home”.

Art. 3 - Durata și locul de desfășurare a Loteriei publicitare 3.1. Loteria este organizata și se va desfășura prin intermediul platformei de socializare Facebook pe pagina oficiala Natur All Home (https://www.facebook.com/NaturAllHome);

3.2. Loteria se va desfășura astfel:

3.2.1 Prima etapa ce va avea loc prin intermediul platformei Facebook în cadrul contului oficial al Natur all Home va începe în data de 06.05.2022, ora 10:00, iar perioada de înscriere va avea loc până la data de 15.05.2022, ora 23:59. Extragerea se va realiza electronic online și afișarea câștigătorilor va avea loc pe data de 17.05.2022 printr-un comentariu la postarea privind loteria de pe pagina oficială de Facebook Natur All Home (https://www.facebook.com/NaturAllHome). Înscrierile în această etapă se vor face prin inserarea comentariilor participanților conform celor detaliate mai jos la postarea Loteriei publicitare din cadrul contului propriu Natur All Home din platforma Facebook în perioada 06-15.05.2022.

Art. 4 - Regulamentul oficial al Loteriei publicitare

4.1. Regulamentul oficial al Loteriei publicitare este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Loteriei publicitare, în format electronic, pe site-ul Natur All Home (https://naturallhome.ro/), sau pe pagina de Facebook Natur All Home (www.facebook.com/NaturAllHome), la postarea oficiala de concurs.

4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Loteria poate fi mediatizata în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Loteriei publicitare, cu înștiințarea publicului. Orice eventuale modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale ce vor publicate pe site-ul https://naturallhome.ro/ si vor fi comunicate către public printr-un comentariu la cele doua postări oficiala de concurs pe pagina oficiala de Facebook Natur All Home (www.facebook.com/NaturAllHome).

4.4. Participanților le revine obligația de a parcurge modificările, cât timp acestea sunt afișate pe pagina de internet menționată. Organizatorul nu va face alte demersuri de informare în afară de afișare pe pagina/paginile menționate.

Art. 5 - Dreptul de participare 5.1. Pot participa la Loterie numai persoanele fizice („Participanții”) cu domiciliul sau reședința în România.

5.2. Pentru a participa la etapa desfășurata prin intermediul paginii de FACEBOOK Natur All Home, Participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: a. Să dețină un cont pe rețeaua de socializare Facebook - www.facebook.com b. Să dea LIKE paginii de Facebook Natur All Home - https://www.facebook.com/NaturAllHome/. Câștigătorii ce nu pot fi tag-uiți în comentariu la postarea oficiala de concurs vor fi descalificați, deoarece nu au dat like paginii de Facebook Natur All Home . c. Să adauge un comentariu la postarea oficiala de Loterie de pe pagina de Facebook Natur All Home (www.facebook.com/NaturAllHome) în care să-i dea tag/etichetare unei prietene din lista personala de Prieteni/Friends. Înscrierea se face prin comentarii multiple la postarea oficială de concurs. d. Opțional, să dea share la postarea oficială de concurs pe contul personal de Facebook, în secțiunea „Facebook Stories’’ sau direct în Newsfeed prin optiunea “Write post” (Scrie o postare).

5.3. Prin participarea la Loterie participanții își dau acordul expres ca Organizatorul să folosească datele personale în scopul îndeplinirii obligației de a face publici câștigătorii. Astfel numele și prenumele celor desemnați câștigători alături de postarea participantă la Loterie vor fi distribuite pe pagina de Facebook Natur All Home (https://www.facebook.com/NaturAllHome/) în cadrul Loteriei publicitare de Organizator.

5.4. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de informație falsă furnizată de Participanți, precum și pentru prelucrarea informațiilor astfel furnizate.

5.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice Participant la Loterie pe motiv de neconcordanță cu tema Loteriei publicitare. Prin înscrierea în Loterie, Participantul confirmă faptul că a citit și a înțeles toate condițiile prezentului regulament și că le acceptă.

5.6. O persoană fizică poate fi desemnată câștigătoare o singură dată, independent de numărul de tag-uri sau comentarii postate în cadrul aceleași campanii.

5.7. Textul din postarea participantă nu trebuie să aducă atingere bunelor moravuri, să aibă caracter ofensator, discriminator și să încalce vreun drept sau vreo prevedere legală în vigoare, sub sanctiunea descalificării din cadrul Loteriei publicitare.

Art. 6 – Mecanismul desfășurării Loteriei publicitare

6.1. În cadrul Loteriei publicitare va exista un singur premiu în total pentru campania cu Loterie publicitara.

6.2. Modalitatea de desemnare a câștigătorilor: i. Câștigătorul va fi anunțat în termen de 48 de ore de la terminarea perioadei de înscriere în Loterie; ii. Va fi extras un singur câștigător pentru Loteria de pe Facebook din participanții care respectă condițiile prevăzute la punctul 5.2, respectiv 5.3 prin intermediul site-ului www.random.org. iii. Reprezentații Natur All Home vor verifica înainte de anunțarea câștigătorilor respectarea prezentului Regulament de către participanții selectați pentru desemnarea premiilor. iv. Câștigătorul pentru etapa desfășurata în cadrul platformei Facebook va fi anunțat în 48 de ore de la încheierea Loteriei publicitare, prin câte un comentariu la postarea despre Loterie pe pagina de Facebook, respectiv contul de Instagram Natur All Home. v. Câștigătorul concursului va beneficia de premiile menţionate de către Natur All Home în art. 8.1.

6.3. Pentru a fi validat, câștigătorul trebuie să trimită un mesaj privat de acceptare a premiului pe pagina de Facebook, în 48 de ore de la data la care a fost anunțat indicând totodată și datele sale de contact în vederea transmiterii premiului.

6.4. În cazul în care câștigătorul nu este de acord cu condițiile de participare sau nu trimite datele necesare furnizării premiului în maximum 48 de ore de la contactarea acestuia de către un reprezentant al organizatorului, premiul nu va mai fi acordat.

6.5. În cazul în care câștigătorul nu îndeplinește condițiile prevăzute în cadrul prezentului Regulament, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a-l invalida pe participantul respectiv, urmând ca premiul să nu îi mai fie acordat.

6.6. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei loterii publicitare. Art 7. – Premii 7.1. La loteria organizată de Natur all Home Este acordat un singur premiu cu o valoare comercială totală de 233 RON.

7.1.1 Pentru etapa desfășurată prin intermediul platformei Facebook va fi acordat următorul premiu: • Difuzor aromaterapie cu ultrasunete - NATUR- cu telecomandă – 199 RON • Ulei esențial NAH de eucalipt 10ml – 11,50 RON • Ulei esențial de lămâie 10 ml – 11,60 RON • Ulei esențial de lavandă bulgărească 10 ml - 10 RON 7.2. Câștigătorul nu poate pretinde contravaloarea, rambursarea sau schimbarea premiului în nicio situație.

7.3. Câștigătorii îşi pierd dreptul de a primi premiul în cazul în care oferă informații false.

Art. 8 – Intrarea în posesia premiilor

8.1. Premiile vor fi trimise câștigătorului la adresa furnizate în momentul acceptării premiului conform art. 6.3., în termen de maxim 15 zile de la data validării câștigătorului, prin curier, cu confirmare de primire. Refuzul de a semna orice document ce atestă atribuirea efectivă a premiului către câștigător conduce la pierderea dreptului câștigătorului de a intra în posesia premiului.

8.2. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte/incomplete.

Art. 9 - Prelucrarea datelor personale

9.1. Prelucrarea datelor personale se realizează cu scopul de a acorda posibilitatea de a răspunde invitației de participa la campanie și de a fi desemnat câștigător și ulterior pentru acceptarea și intrarea în posesie a premiului. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată în mod legal, cu respectarea principiilor de prelucrare prevăzute de legislația specifică, în vederea participării la această campanie, validării câștigătorilor și atribuirii premiilor și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce-i revin Organizatorului (I.I. Garda Andrea-Ilona) legat de acordarea premiilor câștigătorilor și evidența financiar-contabilă aferentă înmânării premiilor. Datele câștigătorilor vor fi stocate pe perioadă impusă de lege pentru păstrarea documentelor justificativ contabile cu respectarea confidențialității și a legii privind arhivarea, în scopul dovedirii în fața autorităților fiscale române a îndeplinirii obligațiilor legale.

9.2. Organizatorul se obligă ca datele personale - altele decât cele publicate de participanți pe conturile de socializare și care astfel sunt vizibile publicului larg - să nu fie dezvăluite către terți cu excepția împuterniciților/prepușilor săi și a partenerilor contractuali implicați în desfășurarea Campaniei.

9.3. Prin înscrierea la această Campanie, participanții sunt de acord în mod expres cu prevederile prezentului Regulament Oficial și sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și prenumele să fie făcute publice.

Art 10 – Limitarea răspunderii

10.1. Organizatorii sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

10.2. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru erorile din datele de identificare, etc. furnizate de către câștigători; acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câștigător.

10.3. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului dorit.

10.4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de servicii de curierat etc.

10.5. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire/dovezii de primire a premiului conform unui înscris semnat către societatea de curierat/poștă, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

Art. 11. Reclamații

11.1. Orice reclamație în legătură cu încălcarea prezentului Regulament în desfășurarea Loteriei publicitare trebuie trimisă organizatorului la adresa indicată în art. 1, în cel mult 15 zile de la publicarea câștigătorului.

11.2. Reclamația va fi analizată în termen de 7 zile de la primire.

11.3. Răspunsul organizatorului va fi transmis printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail furnizată cu ocazia reclamației.

Art. 12 - Alte Clauze

12.1. Deciziile Organizatorului privind campania promoțională sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

12.2. Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

12.3. Participarea la concurs implică acordul Participanților câștigători ca numele lor să poată fi publicate și utilizate gratuit de către Organizator în orice materiale publicitare. Prezentul regulament a fost validat, astăzi, 03.05.2022, într-un singur exemplar original ce se va păstra în arhiva I.I. Garda Andrea-Ilona.